Stalling binnen en buiten

Adria SpriteSterckeman

The Hap, uw vertrouwde adres voor uw caravan!

Buitenstalling    € 260,00 (enkel asser)

Uw caravan staat bij ons in stalling op ons afgesloten buitenterrein. Bent u klaar voor de vakantie?
Geef ons een belletje of een mailtje en we zetten de caravan voor u klaar.
Voor tandem assers en caravans van 250 cm breed geldt een toeslag.

ONZE BINNENSTALLING = VOL

Uw caravan staat in de binnen stalling overdekt en afgeschermd door middel van winddoeken. Bent u klaar voor de vakantie?
Geef ons een belletje of een mailtje en we zetten de caravan voor u klaar.
Voor tandemassers en caravans van 250 cm breed geldt een toeslag.

 Tips voor stallen caravan

 • Tap uw caravan altijd af, de ruimte wordt namelijk niet verwarmd.
 • Zet uw ramen dicht, de caravan ventileert voldoende via het dakluik. Zet geen vochtvreters in de caravan deze trekken namelijk van buitenaf naar binnen, waardoor het steeds vochtiger wordt.
 • Het is ook mogelijk om uw caravan winter en of zomerklaar te laten maken.
 • Schade kunnen wij tijdens de winter periode herstellen zodat u in het voorjaar
  weer op pad kunt.
 • Een servicebeurt of vochtcontrole kan zowel voor als na het kampeer-seizoen voor u worden uitgevoerd.

Stallingsvoorwaarden Kampeerbedrijf The Hap

Toepasselijkheid

  • Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, camper, vouwwagen etc.) stalt bij Kampeerbedrijf The Hap.
  • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
  • De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij gebreke daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingsperiode.
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Kampeerbedrijf The Hap als verhuurder van stallingsruimte optreedt.
  • Stallingsjaar en openingstijden
  • Het stallingsjaar duurt 12 maanden en loopt van 1 september tot en met 31 augustus van ieder jaar. Een afwijkend stallingsjaar of een gedeeltelijk stallingsjaar kan in overleg met Kampeerbedrijf The Hap worden overeengekomen.
  • De stalling is geopend tijdens openingstijden van het kampeerbedrijf. Toegang tot de stalling is alleen in overleg mogelijk.
  • Gedurende de openingstijden kan de caravan, mits 2 dagen van te voren aangemeld worden afgehaald/ gebracht.
   Geboden, Verboden
  • Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het erf. Kampeerbedrijf The Hap zorgt voor het stallen. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst.
  • Indien u de caravan wenst op te halen uit de stalling, dient u dit tenminste 2 dagen van tevoren te melden.
  • Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van Kampeerbedrijf The Hap de stalling te betreden, noch om de caravan in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
  • Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
  • De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken. Wielklemmen worden niet toegestaan om een snelle ontruiming bij calamiteiten mogelijk te maken.
  • Het is verboden in de stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan caravan, camper of vouwwagen te verrichten.
  • De huurder dient voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van schade door bevriezing (vochtreservoirs aftappen, antivries, etc). De stallingsruimte wordt niet verwarmd.
  • Als u uw caravan weer binnen zeven dagen komt ophalen zijn wij genoodzaakt deze buiten te stallen.

   Aansprakelijkheid, Verzekering
  • De huurder beschikt over een (casco) verzekering die dekking biedt bij schade (inclusief diefstal en brand) aan het object. Kampeerbedrijf The Hap is niet aansprakelijk voor schade door brand, natuurgeweld, molest of andere oorzaken. Zonder dekking is dit risico voor de huurder.
  • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
  • Het betreden van de stallingsruimte of het erf geschiedt op eigen risico.
  • Kampeerbedrijf The Hap is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van Kampeerbedrijf The Hap of personen in dienst van Kampeerbedrijf The Hap, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.Betaling
  • Binnen 7 dagen na factuurdatum dient de verschuldigde jaar huur door Kampeerbedrijf The Hap te zijn ontvangen.
  • Kampeerbedrijf The Hap heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Hij zal huurders daarvan voor 1 september van elk jaar in kennis stellen op de factuur.
  • Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft Kampeerbedrijf The Hap zonder enige ingebreke-stelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
  • The Hap is gerechtigd het object na te meten extra lengte bijv. fietsendrager mag door worden doorberekend.
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Kampeerbedrijf The Hap op de huurder verhaald worden.
  • The Hap heeft het recht het object onder zich te houden totdat het verschuldigde geheel door huurder is voldaan.
  • Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen huurder en Kampeerbedrijf The Hap over de stallingsvoorwaarden is Kampeerbedrijf The Hap gemachtigd het contract te verbreken. Hierbij wordt geen stallinggeld gerestitueerd.
  • De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.
  • Indien het gestalde wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling.

   Geschillen
  • Op de stallingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Openingstijden

Showroom & Kampeerwinkel

Maandag: gesloten
Di. t/m Vr.: 10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur
Zondag: gesloten

Klik hier voor afwijkende openingstijden en feestdagen.

Werkplaats

Maandag: gesloten
Di. t/m Vr.: 8:30 tot 17:00 uur
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten
Halen en brengen op zaterdag tussen 10:00 en 15:30 uur.


Kieftveen 13
3781 PP Voorthuizen

T 0342 47 18 28
M info@thehap.nl

The Hap Caravans logo
The Hap Caravans B.V.
Kvk 09090543
BTWnr NL8052.21839B01